Quảng cáo google adwords, quảng cáo từ khóa, dịch vụ quảng cáo google
Liên hệ quảng cáo Google AdWords
Bạn chỉ cần điền nội dung cần thiết và ấn nút gửi đi.

liên hệ

Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24h
24h
Họ và tên*
Tên công ty
Số điện thoại*
Email*
Bạn cần*
 Liên hệ nhanh     Báo giá quảng cáo
Nội dung*:
Bạn biết đến chúng tôi từ đâu ?
Mã bảo vệ* 2 + 1 =   
 

Press Esc to close
 
  »  

 

Các Điều khoản về Chương trình Quảng cáo của Công ty TNHH Tư nhân Google Châu Á Thái Bình Dương

Các Điều khoản về Chương trình Quảng cáo này của Công ty TNHH Tư nhân Google Châu Á Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Các Điều khoản”) có hiệu lực giữa Công ty TNHH Tư nhân Google Châu Á Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là “Google”) và tổ chức thực hiện Các Điều khoản này hoặc tổ chức chấp nhận Các Điều khoản này dưới dạng điện tử (sau đây được gọi là “Khách hàng”). Các Điều khoản này chi phối sự tham gia của Khách hàng vào các chương trình quảng cáo và dịch vụ của Google (i) có thể được tiếp cận qua (các) tài khoản được cấp cho Khách hàng có liên quan đến Các Điều khoản này hoặc (ii) tham chiếu đến hoặc được tham chiếu bởi Các Điều khoản này (sau đây gọi chung là, “Các Chương trình”). Cân nhắc những điều đã nói trên đây, các bên đồng ý như sau:


1        Các Chương trình. Khách hàng ủy quyền cho Google và các công ty con của hãng đặt các tài liệu quảng cáo hay công nghệ liên quan của Khách hàng (sau đây gọi chung là, “Mục quảng cáo” hay “Mục sáng tạo”) lên bất cứ mục lục hay công cụ trực tuyến nào (gọi riêng là một “Công cụ trực tuyến”) do Google hay các công ty con của hãng cung cấp thay mặt cho hãng, hoặc khi thích hợp, cung cấp thay mặt cho một bên thứ ba (sau đây được gọi là “Đối tác”). Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi: (i) Mục sáng tạo, (ii) quyết định bán hay định mục tiêu quảng cáo (ví dụ như, các từ khóa) (sau đây gọi là “Các Mục tiêu”), (iii) Công cụ trực tuyến mà Mục sáng tạo hướng người xem (ví dụ như các trang có nội dung tập trung) cùng với những đường dẫn URL và chuyển hướng liên quan (“Các Điểm đến”) và (iv) dịch vụ và sản phẩm được quảng cáo trên Các Điểm đến (sau đây được gọi là, “Các Dịch vụ”). Chương trình là một nền tảng quảng cáo theo đó Khách hàng ủy quyền cho Google hay các công ty con của hãng sử dụng các công cụ tự động để định dạng các Mục quảng cáo. Google và các công ty con của hãng có thể cung cấp một số tính năng Chương trình tùy chọn nhất định cho Khách hàng để hỗ trợ Khách hàng lựa chọn và tạo ra Các Mục tiêu và Mục sáng tạo. Khách không không cần phải ủy quyền cho phép sử dụng những tính năng Mục tiêu và Sáng tạo tùy chọn này và, nếu thích hợp, có thể đăng ký hoặc hủy đăng ký sử dụng những tính năng này, nhưng nếu Khách hàng sử dụng những tính năng này thì Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với Các Mục tiêu và Mục sáng tạo. Google hay các Đối tác có thể từ chối hoặc xóa bỏ một mục Quảng cáo hay Mục tiêu cụ thể vào bất cứ lúc nào hay vì bất cứ lý do nào. Google và các công ty con của hãng có thể sửa đổi hoặc hủy bỏ các Chương trình vào bất kỳ lúc nào. Khách hàng thừa nhận rằng Google hay các công ty con của hãng có thể tham gia vào các cuộc đấu giá Chương triìh để hỗ trợ cho các dịch vụ và sản phẩm của mình. Một số tính năng Chương trình được xác định là “Beta,” “Thử nghiệm Quảng cáo,” hay không được hỗ trợ hay bảo mật khác (gọi tắt là “Các Tính năng Thử nghiệm”). Khách hàng không được phép tiết lộ bất cứ thông tin nào từ Các Tính năng Thử nghiệm hay các thời hạn hoặc sự tồn tại của bất cứ Tính năng Thử nghiệm nào chưa được công bố ra công chúng.

 

2        Các Chính sách. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng Các Chương trình (ví dụ như truy cập vào và sử dụng các tài khoản của Chương trình và bảo vệ các tên đăng nhập và mật khẩu) (sau đây gọi tắt là “Sử dụng”). Việc Sử dụng Chương trình phụ thuộc vào các chính sách của Google hiện hành được đăng tải tạiwww.google.com/ads/policies và tất cả các chính sách hiện hành của Đối tác do Google thông báo cho Khách hàng (trong từng trường hợp, tùy thuộc theo những sửa đổi trong quá trình thực hiện, sau đây được gọi là “Các Chính sách”). Một số câu hỏi về Chính sách thường gặp được trả lời theo các Chính sách sau đây: Chính sách của Google về Quyền riêng tư được đăng tải tại www.google.com/privacy.html; Chính sách về Cookie Quảng cáo được đăng tải tại www.google.com/ads/cookies; và các Nguyên tắc Thương hiệu được đăng tải tại www.google.com/permissions/guidelines.html. Để tuân theo Chương trình, Google sẽ tuân thủ Chính sách của Google về Quyền riêng tư. Khách hàng ủy quyền cho Google và các công ty con của hãng sửa đổi các mục Quảng cáo như được mô tả trong Các Chính sách. Khách hàng sẽ không, và sẽ không ủy quyền cho bất cứ bên thứ ba nào, (i) tạo ra những hiển thị, yêu cầu, nhấp hay chuyển đổi tự động, gian lận hay không hợp lệ nào khác, (ii) che giấu những chuyển đổi của Chương trình khi cần thiết phải tiết lộ hay (iii) sử dụng bất cứ phương tiện hay dạng thức thu thập hay trích xuất dữ liệu tự động nào để truy cập, truy vấn hay thu thập những thông tin liên quan đến quảng cáo của Google từ bất kỳ Công cụ trực tuyến nào trừ khi được Google cho phép rõ ràng. Khách hàng sẽ chỉ thị các giao tiếp về Quảng cáo trên các Công cụ trực tuyến của Đối tác theo các Điều khoản chỉ dành riêng cho Google này.

 

3        Triển khai quảng cáo. (a) Khách hàng sẽ không cung cấp các Mục quảng cáo có chứa các phần mềm ẩn, phần mềm gián điệp hay bất cứ mã độc nào khác hay được biết là vi phạm hay phá vỡ bất kỳ biện pháp an ninh Chương trình nào. (b) Khách hàng chỉ được phép sử dụng máy chủ Quảng cáo cho mục đích cung cấp hay theo dõi các Mục quảng cáo theo Các Chương trình để cho phép bên thứ ba triển khai Quảng cáo và chỉ khi máy chủ Quảng cáo đã được Google cho phép tham gia vào Chương trình. Google sẽ cài đặt các thẻ máy chủ Quảng cáo của Khách hàng để chúng hoạt động. (c) Google không chịu trách nhiệm đối với độ sai lệch giữa số đếm lần hiển thị của Google (gọi tắt là “IC”) và IC do máy chủ Quảng cáo bên thứ ba của Khách hàng đưa ra (gọi tắt là “3PAS”).

 

4        Hủy bỏ quảng cáo. Trừ khi có một Chính sách, giao diện người sử dụng của Chương trình hay có một thỏa thuận tham chiếu những Điều khoản này (gọi tắt là “IO”) cung cấp thông tin ràng buộc nào khác, một trong hai bên có thể hủy bỏ bất kỳ mục Quảng cáo nào vào bất cứ lúc nào trước khi bắt đầu một giao dịch đấu giá hay đặt Quảng cáo, nhưng nếu Khách hàng hủy bỏ một mục Quảng cáo sau ngày cam kết do Google quy định (ví dụ như một chiến dịch căn cứ theo yêu cầu đặt trước), thì Khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản phí hủy bỏ nào mà Google thông báo cho Khách hàng (nếu có) và mục Quảng cáo có thể vẫn được đăng tải. Thông thường các Mục quảng cáo bị hủy bỏ sẽ dừng hiển thị trong vòng 8 giờ làm việc hoặc như được mô tả trong Chính sách hay IO, và Khách hàng vẫn có nghĩa vụ phải thanh toán mọi khoản phí phát sinh từ các mục Quảng cáo đã triển khai (ví dụ như các khoản phí dựa theo sự chuyển đổi). Khách hàng phải thực hiện giao dịch hủy bỏ các mục Quảng cáo (i) trực tuyến qua tài khoản của Khách hàng nếu có tính năng hủy bỏ, (ii) nếu tính năng hủy bỏ quảng cáo không có sẵn thì phải thông báo cho Google bằng cách gửi tới địa chỉ email của đại diện quản lý tài khoản của Khách hàng hoặc (iii) nếu Khách hàng không có đại diện quản lý tài khoản, thì phải thông báo cho Google qua email tới địa chỉ adwords-support@google.com (sau đây gọi tắt là “Tiến trình Hủy bỏ Quảng cáo”). Khách hàng sẽ không được giải phóng khỏi bất cứ nghĩa vụ thanh toán nào đối với Mục sáng tạo không được gửi hay được gửi bởi Khách hàng sau ngày đến hạn do Google quy định. Google sẽ không chịu sự ràng buộc bởi một IO do Khách hàng cung cấp.

 

5        Bảo đảm và các Quyền hạn.Khách hàng đảm bảo rằng (a) mình nắm giữ, và cho phép Google, các công ty con và Đối tác của hãng, các quyền hạn trong Mục sáng tạo, Điểm đến và Mục tiêu để Google, các công ty con và các Đối tác của hãng vận hành các Chương trình và (b) mọi thông tin và sự ủy quyền do Khách hàng cung cấp là đầy đủ, chính xác và hiện hành. Khách hàng ủy quyền cho Google và các công ty con của hãng tự động hóa quá trình truy xuất và phân tích Các Điểm đến cho các mục đích vận hành Chương trình. Khách hàng đảm bảo rằng mình được ủy quyền hành động thay mặt, và có nghĩ vụ phải tuân theo các Điều khoản này, cho các bên thứ ba, nếu có, để Khách hàng quảng cáo các mục liên quan tới những Điều khoản này (sau đây gọi là “Bên quảng cáo”). Nếu vì bất cứ lý do gì mà Khách hàng không ràng buộc Bên quảng cáo vào những Điều khoản này, Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào mà Bên quảng cáo phải thực hiện nếu họ phải tuân theo các Điều khoản này. Khách hàng sẽ cung cấp cho Bên quảng cáo dữ liệu báo cáo theo tần suất  báo cáo hiện tại từ Khách hàng cho Bên quảng cáo, nhưng không ít hơn một tháng một lần, theo đó cho biết số tiền chính xác được chi cho Google và hiệu suất quảng cáo (với một mức chi phí tối thiểu, các lần nhấp trỏ và các lần hiển thị của người sử dụng trên tài khoản của Bên quảng cáo đó) ở một vị trí nổi bật hợp lý. Theo yêu cầu của Bên quảng cáo, Google có thể  chia sẻ thông tin cụ thể về Bên quảng cáo cho Bên quảng cáo. Nếu Khách hàng đang sử dụng một Chương trình cho chính mình để quảng cáo và không đại diện cho một Bên quảng cáo, trong trường hợp đó Khách hàng sẽ mặc nhiên được coi là Khách hàng và cũng là Bên quảng cáo.

 

6        Bồi thường. Đối với những lần hiển thị quảng cáo trực tuyến dựa theo giao dịch đặt trước được lập hóa đơn theo nguyên tắc CPM (sau đây gọi tắt là “Các Quảng cáo Hiển thị”), Google sẽ thực hiện cho hiển thị tổng số lượng các Quảng cáo Hiển thị đã được thỏa thuận cho đến cuối chiến dịch, nhưng nếu Google không thực thực hiện đủ, thì Khách hàng có quyền đưa ra yêu cầu bồi thường trong vòng 60 ngày kể từ ngày ghi trên hóa đơn (sau đây gọi là “Khoảng thời gian Yêu cầu Bồi thường”). Nếu Google xác nhận tính chính xác của yêu cầu bồi thường thì Google sẽ không thu phí Khách hàng đối với những Quảng cáo Hiện thị chưa được  thực hiện hoặc nếu Khách hàng đã thanh toán cho toàn bộ chiến dịch rồi thì theo quyết định hợp lý của Google, Google sẽ áp dụng giải pháp (i) cấp tín dụng quảng cáo mà Khách hàng phải sử dụng trong vòng 60 ngày kể từ ngày cấp tín dụng (sau đây gọi tắt là “Thời hạn sử dụng”), (ii) sau này đặt các Quảng cáo Hiển thị ở một vị trí mà Google cho rằng tương ứng hoặc (iii) kéo dài thời hạn của chiến dịch. Google không đảm bảo mọi mục Quảng cáo theo đấu giá có thể được thực hiện và do đó hình thức bồi thường không áp dụng đối với các mục Quảng cáo theo đấu giá.

 

7        Thanh toán. Khách hàng sẽ thanh toán mọi chi phí phát sinh liên quan đến Chương trình, từ các nguồn quỹ hiện có trực tiếp hoặc từ nguồn thanh toán khác được Google chấp thuận, trong khoảng thời gian hợp lý về phương diện thương mại do Google quy định (ví dụ như trong giao diện người sử dụng Chương trình, hoặc IO). Các trường hợp thanh toán chậm sẽ phải chịu mức lãi suất là 1,5% mỗi tháng (hoặc mức cao nhất được luật pháp cho phép). Các khoản phí chưa bao gồm thuế. Khách hàng sẽ phải thanh toán (i) mọi khoản thuế và các khoản thu khác của chính phủ và (ii) các khoản phí hợp lý và các lệ phí luật sư mà Google phải chi để thu hồi các khoản thanh toán chậm. Các khoản phí thu hoàn toàn căn cứ vào những số liệu tính toán của Google đối với các Chương trình và các metric học lập hóa đơn hiện hành (ví dụ như các lần nhấp trỏ hay các lần hiển thị). Bất cứ phần phí nào không bị bàn cãi đều phải được thanh toán đầy đủ. Không bên nào được phép bù trừ bất cứ khoản đến hạn phải thanh toán nào theo các Điều khoản này cho bất cứ khoản nợ nào cần phải được thanh toán theo các Điều khoản này. Google có thể tự mình quyết định kéo dài, sửa lại hoặc từ chối tín dụng vào bất cứ lúc nào. Google không có nghĩa vụ phải thực hiện hiển thị bất cứ mục Quảng cáo nào vượt quá mức tín dụng. Nếu Google không thực hiện hiển thị các mục Quảng cáo cho Các Mục tiêu đã chọn thì Khách hàng có quyền đưa ra yêu cầu bồi thường đối với các tín dụng quảng cáo trong Khoảng thời gian Yêu cầu Bồi thường, sau đó Google sẽ cấp các tín dụng sau khi xác thực yêu cầu bồi thường và tín dụng phải được sử dụng trong Thời hạn Sử dụng. Khách hàng hiểu rằng các bên thứ ba có thể tạo các lần hiển thị hoặc nhấp trỏ trên các mục Quảng cáo của Khách hàng cho những mục đích bị nghiêm cấm hay không hợp lệ và biện pháp sửa chữa duy nhất là đưa ra yêu cầu bồi thường bằng các tín dụng quảng cáo trong Khoảng thời gian Yêu cầu Bồi thường, sau đó Google sẽ cấp các tín dụng sau khi đã xác thực yêu cầu bồi thường và các tín dụng phải được sử dụng trong Thời hạn Sử dụng. TRONG PHẠM VI TOÀN DIỆN NHẤT ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, (A) BÊN QUẢNG CÁO VÀ KHÁCH HÀNG TỪ BỎ MỌI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG LIÊN QUAND DẾN BẤT CỨ KHOẢN PHÍ NÀO CỦA CHƯƠNG TRÌNH TRỪ KHI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG KHOẢNG THỜI GIAN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG VÀ (B) VIỆC CẤP CÁC TÍN DỤNG QUẢNG CÁO (NẾU CÓ) LÀ HOÀN TOÀN TÙY THUỘC VÀO QUYẾT ĐỊNH CỦA GOOGLE VÀ NẾU ĐƯỢC CẤP, CÁC TÍN DỤNG PHẢI ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG THỜI HẠN SỬ DỤNG.

 

8        Khước từ trách nhiệm. TRONG PHẠM VI TOÀN DIỆN NHẤT ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, MỖI BÊN ĐẠI DIỆN CHO CHÍNH MÌNH VÀ CÁC CÔNG TY CON KHƯỚC TỪ MỌI SỰ ĐẢM BẢO NGỤ Ý, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG KHÔNG VI PHẠM, CHẤT LƯỢNG HÀI LÒNG, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ TÍNH PHÙ HỢP ĐỐI VỚI BẤT CỨ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG NÀO. TRONG PHẠM VI TOÀN DIỆN NHẤT ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, NHỮNG CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ GOOGLE, CỦA CÁC CÔNG TY CON, VÀ CỦA CÁC ĐỐI TÁC ĐỀU ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ HOÀN TOÀN THEO SỰ LỰA CHỌN VÀ KHẢ NĂNG CHỊU RỦI RO CỦA KHÁCH HÀNG VÀ BÊN QUẢNG CÁO, CẢ GOOGLE VÀ CÁC CÔNG TY CON HAY CÁC ĐỐI TÁC CỦA GOOGLE KHÔNG ĐƯA RA BẤT CỨ ĐẢM BẢO NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHƯƠNG TRÌNH HAY CÁC KẾT QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH.

 

9        Giới hạn trách nhiệm pháp lý. NGOẠI TRỪ PHẦN 10 VÀ NHỮNG VI PHẠM CỦA KHÁCH HÀNG TRONG CÁC PHẦN 3(A), 12(D) HOẶC CÂU CUỐI CÙNG CỦA PHẦN 1, TRONG PHẠM VI TOÀN DIỆN NHẤT ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP BẤT KỂ NGUYÊN LÝ VÀ KIỂU YÊU CẦU BỒI THƯỜNG: (a) KHÔNG BÊN NÀO HAY CÁC CÔNG TY CON CỦA BÊN ĐÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY HAY PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC THI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY ĐỐI VỚI BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO NGOÀI NHỮNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, NGAY CẢ KHI MỘT TRONG CÁC BÊN NHẬN BIẾT ĐƯỢC HAY ĐÁNG LẼ PHẢI BIẾT RẰNG NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ THẾ LÀ CÓ THỂ XẢY RA VÀ NGAY CẢ KHI NHỮNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐƯỢC MỘT BIỆN PHÁP SỬA CHỮA; VÀ (b) NGOÀI NHỮNG NGHĨA VỤ THANH TOÁN CỦA KHÁCH HÀNG THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, KHÔNG BÊN NÀO HAY CÁC CÔNG TY CON CỦA BÊN ĐÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG THIỆT HẠI THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC PHÁT SINH TỪ HAY LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC THI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CHO BẤT KỲ SỰ KIỆN CỤ THỂ NÀO HOẶC HÀNG LOẠT CÁC SỰ KIỆN LIÊN THÔNG CÙNG NHAU VỚI TỔNG GIÁ TRỊ NHIỀU HƠN SỐ TIỀN MÀ KHÁCH HÀNG PHẢI TRẢ CHO GOOGLE THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG VÒNG BA MƯƠI NGÀY TRƯỚC NGÀY MÀ HÀNH ĐỘNG ĐẦU TIÊN DẪN TỚI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG.

 

10        Bảo đảm bồi thường. Khách hàng sẽ bảo vệ, bảo đảm và tránh không để Google, các Đối tác, các đại lý, các công ty con, và các nhà cấp phép của Google bị tổn hại bởi bất kỳ yêu cầu bồi thường nào của bên thứ ba hay trách nhiệm pháp lý phát sinh liên quan đến các Mục tiêu, Mục sáng tạo, các Điểm đến, các Dịch vụ, việc Sử dụng và vi phạm các Điều khoản này của Khách hàng. Các đối tác là những bên hưởng lợi thứ ba của Phần này.

 

11        Thời hạn. Google có thể bổ sung, xóa hay sửa đổi những Điều khoản này vào bất cứ lúc nào mà không chịu chi phối bởi bất cứ trách nhiệm pháp lý nào. Những Điều khoản sửa đổi sẽ được đăng tải tại www.google.com/ads/terms. Khách hàng nên xem những điều khoản này thường xuyên.  Những thay đổi đối với các Điều khoản sẽ không được áp dụng đối với các nội dung trở về trước và sẽ có hiệu lực sau 7 ngày tính từ ngày được đăng tải. Tuy nhiên, nhưng thay đổi cụ thể đối với tính năng mới hay những thay đổi được thực hiện để đáp ứng các mục đích pháp lý sẽ có hiệu lực tức thì. Một trong các bên có thể chấm dứt các Điều khoản này vào bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho bên còn lại, nhưng (i) các chiến dịch quảng cáo không bị hủy bỏ theo Phần 4 và các chiến dịch quảng cáo mới vẫn có thể chạy và được bảo lưu và (ii) việc tiếp tục Sử dụng Chương trình, trong từng trường hợp phải chịu sự chi phối của các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của Google đối với Chương trình hiện được đăng tải trên www.google.com/ads/terms. Các bên đồng ý từ bỏ bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương có nội dung giới hạn, hạn chế, yêu cầu phải có lệnh tòa, hay ngăn cấm khả năng chấm dứt những Điều khoản này hoàn toàn theo quyết định của Google. Google có thể đình chỉ khả năng tham gia của Khách hàng vào các Chương trình vào bất cứ lúc nào. Trong mọi trường hợp, việc chạy bất cứ chiến dịch quảng cáo nào của Khách hàng sau khi chấm dứt các Điều khoản là hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của Google.

 

12        Các điều khoản khác. (a) Các Điều khoản này chịu sự chi phối của luật pháp tiểu bang California, trừ quy tắc chọn lựa luật pháp của California. (b) Không nội dung nào trong những Điều khoản này sẽ giới hạn khả năng tìm kiếm biện pháp bồi thường công bằng của bất kỳ bên nào. Các bên sẽ nỗ lực giải quyết bất cứ tranh chấp nào liên quan tới các Điều khoản này (sau đây được gọi là “Tranh chấp”) bằng biện pháp hòa giải trong vòng 30 ngày tính từ ngày phát sinh ra những vấn đề Tranh chấp.  Nếu vấn đề Tranh chấp không được giải quyết trong vòng 30 ngày, vấn đề phải được đưa lên Trung tâm Quốc tế về Giải quyết Tranh chấp của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (International Centre for Dispute Resolution of the American Arbitration Association) phân xử và được thực hiện theo đúng với các Quy tắc Thương mại Xúc tiến (Expedited Commercial Rules) của hiệp hội có hiệu lực khi các Điều khoản được ký kết.  Sẽ có một trọng tài phân xử được chọn ra qua sự đồng thuận chung của cả hai bên. Quy trình phân xử sẽ được thực hiện bằng Tiếng Anh ở Quận Santa Clara, Tiểu bang California, Hoa Kỳ. Bất cứ quyết định nào được trọng tài đưa ra sẽ là cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên, và quyền phán xét sau đó có thể được bất cứ tòa án nào có thẩm quyền xét xử đưa ra. Trọng tài có thể ra lệnh bồi thường hợp lý hoặc có tính chất huấn thị nhất quán với những phương án bồi thường và những giới hạn trong các Điều khoản này. Mọi thông tin được tiết lộ liên quan đến quá trình phân xử, gồm cả sự tồn tại của quá trình phân xử, sẽ được coi là thông tin mật và không được phép tiết lộ cho các bên thứ ba trừ khi có sự yêu cầu của luật pháp. Tuy nhiên, các bên có thể, tiết lộ những thông tin đó cho một tòa án thích hợp theo những hạn chế về tính bảo mật, khi cần để mưu cầu việc thực thi bất cứ phán quyết hay phán xét trọng tài nào hoặc để theo đuổi bất cứ khoản bồi thường nào được cho phép theo các điều khoản này. Không nội dung nào trong những Điều khoản này sẽ giới hạn khả năng của bất cứ bên nào trong việc tìm kiếm biện pháp bồi thường công bằng cần thiết để bảo vệ các quyền lợi đang chờ biện pháp giải quyết của quá trình phân xử. (c) Những Điều khoản này là toàn bộ thỏa thuận của các bên liên quan đến đối tượng và thay thế bất cứ thỏa thuận nào trước đó hoặc hiện thời về đối tượng. (d) Không một bên nào được phép đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về mối quan hệ được đề cập bởi các Điều khoản này (trừ khi luật pháp yêu cầu). (e) Tất cả các thông báo về chấm dứt hay vi phạm điều khoản sẽ phải được thể hiện bằng văn bản và gửi tới Phòng Pháp Lý của bên còn lại (hoặc nếu không rõ bên kia có Phòng Pháp Lý hay không thì phải gửi tới người liên hệ chính của bên kia). Địa chỉ email để gửi các thông báo cho Phòng Pháp Lý của Google là legal-notices@google.com.  Mọi thông báo khác phải được thể hiện bằng văn bản và gửi tới người liên  hệ chính của bên còn lại.  Thông báo sẽ được xử lý theo hình thức gửi ngay khi nhận được, được xác nhận bằng văn bản hoặc biên nhận tự động hay bản ghi điện tử (tùy trường hợp nào phù hợp). Những yêu cầu về thông báo này không áp dụng đối với tống đạt trát tòa vốn chịu sự chi phối bởi luật pháp hiện hành. (f) Ngoại trừ những sửa đổi mà Google thực hiện đối với các Điều khoản này theo Phần 11, mọi sửa đổi phải được các hai bên đồng thuận và phải được tuyên bố rõ ràng rằng nội dung đó sửa đổi cho những Điều khoản này. Không bên nào sẽ được coi là được bãi miễn khỏi bất cứ quyền nào bằng cách không thực thi (hay trì hoãn việc thực thi) bất kỳ quyền nào theo các Điều khoản này. Nếu bất cứ điều khoản nào trong những Điều khoản này được phát hiện thấy là không thể thực thi được, phần còn lại của các Điều khoản sẽ vẫn còn đủ hiệu lực thi hành. (g) Không bên nào có thể chuyển nhượng bất kỳ phần nào của các Điều khoản này khi chưa có sự đồng thuận bằng văn bản của bên còn lại, ngoại trừ chuyển nhượng cho công ty con nhưng chỉ khi (I) bên được chuyển nhượng đồng ý bằng văn bản là tuân theo các Điều khoản này, (II) bên chuyển nhượng vẫn chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ theo các Điều khoản này nếu bên được chuyển nhượng không thực hiện nghĩa vụ theo các Điều khoản, và (III) bên chuyển nhượng đã thông báo cho các bên khác về sự chuyển nhượng. Bất cứ nỗ lực chuyển giao hay chuyển nhượng nào khác đều không có hiệu lực. (h) Trừ khi được thể hiện rõ ràng trong Phần 10, không có bên thụ hưởng thứ ba nào trong các Điều khoản này. (i) Những Điều khoản này không tạo nên bất cứ mối quan hệ đại lý, đối tác hay liên doanh nào giữa các bên. (j) Các phần 1 (chỉ câu cuối cùng) và 7 tới 12 sẽ vẫn có hiệu lực dù khi các Điều khoản này đã chấm dứt. (k) Ngoại trừ những nghĩa vụ thanh toán, không bên nào hay các công ty con của bên đó phải chịu trách nhiệm đối với tình trạng thất bại hay chậm trễ trong hiệu suất thực thi tới một chừng mực nhất định do những tình huống gây ra vượt quá khả năng kiểm soát hợp lý của bên kia.

 

Ngày 24 tháng 4 năm 2013


 
Phương thức thanh toán
techcombank
đông á
vietinbank
vietcombank
sacombank
maritimebank
Hỗ trợ trực tuyến
Tư Vấn Google adwords
0936347988

My status
Tư Vấn Face Ads
0941746095

My status
Hỗ trợ trực tuyến
Tư Vấn Google adwords
0936347988

My status
Tư Vấn Face Ads
0941746095

My status